پرونده نویسی

ضرورت اخذ شرح حال دقیق از بیمار

ضرورت بکار گیری ادبیات واحد در خصوص ثبت گزارشات پز

مستند سازی پرونده بالینی و ذکر یک نکته

اهمیت ثبت گزارشات پزشکی و اشتباه یک همکار!

درسی از یک پرونده

ثبت عدم رضایت بیمار به درمان در پرونده بالینی!

ضرورت ثبت گزارشات در پرونده بالینی

تزریق خون به بیمار، ایجاد عوارض و شکایت از پزشک

مشاوره پزشکی

پیشگیری بهتر ازدرمان

ثبت موارد خاص از طریق تهیه گرافی!

پرونده های آرایشی

بنویسید، بنویسید، بنویسید

مسئولیت درج مطلب در پرونده بالینی به دستور دیگری

پرونده پزشکی را بامداد ننویسیم

پرونده بالینی بیماران متعلق به چه کسی است؟

مشاوره پزشکی

تمامی حقوق برای وب سایت دادمهر محفوظ است. Telegram