در مقوله عدم مهارت پزشک در ارائه خدمات پزشکی؛ چه کسی مقصراست؟


یک سوال؟

در مقوله عدم مهارت پزشک در ارائه خدمات پزشکی؛ چه کسی مقصراست؟


دوره پر فراز و نشیب هفت ساله مدرسه طب ، دورانی سراسر تلاش در جهت یادگیریست
دورانی که در ابتدای آن مجموعه بسیار بزرگی از مباحث به عنوان ضروریات اولیه به دانشجویان آموخته می شود از جمله: آناتومی، فیزیولوژی، هیستولوژی، انگل شناسی، میکروب شناسی و .....
و بعد از طی کردن این دوره 2 ساله  تازه دانشجوی جوان ما وارد مرحله فراگیری فیزیوپاتولوژی و بعد از آن تئوری بیماریهای می گردد و در نهایت با پوشیدن جامه سپید پای در بیمارستان نهاده و حدود چهار سال نیز از نزدیک با بیمار و بیماری سر و کار خواهد داشت.
توقع این است که بعد از طی این مسیر سخت و پر استرسِ هفت ساله، فارغ التحصیلان رشته طب ، مهارت لازم برای ارائه خدمات اولیه پزشکی را داشته باشند. که صد البته این افراد توانمندیهای بسیاری را کسب کرده اند.
اما در این میان موارد و موضوعاتی هستند که نه به دلیل بازیگوشی یا بی علاقگی دانشجویان طب، بلکه به دلیل مشکلات مدیریتی در  آموزش و نداشتن برنامه آموزشی عملی کارآمد ، آن طور که باید و شاید  به دانشجویان آموخته نمی شود 
برای مثال از جمله ضروریاتی که هر فراغ التحصیل رشته پزشکی باید با آن آشنایی کامل داشته باشد مواردی از این دست می باشند 

ــ انتوباسیون بیمار به صورت اورژانس
ــ کار گذاری chest Tube در موارد اورژانس
ــ انجام زایمان اورژانس و انجام اپیزیوتومی
و سایر مواردی که هر پزشک باید توانایی انجام آن را برای حفظ جان بیمارِ اورژانس داشته باشد 

حال سوال اساسی این است که آیا تمامی فراغ التحصیلان رشته پزشکی در کشور ما چنین توانمندی را در زمان فارغ التحصیلی دارند؟
آیا آموزش عملی لازم در خصوص این موارد را کسب کرده اند؟
و اگر چنین نشده است، آیا سیستم آموزشی در این امر مقصر نیست؟
اگر پزشک تازه فارغ التحصیلی  به دلیل سیستم غلط آموزشی در دوران تحصیل خود توانمندی انجام اقداماتی از این دست را نداشته باشد و این ناتوانی باعث ایجاد آسیب در بیمار گردد و این امر منجر به شکایت از وی شود، چه کسی باید پاسخ گو باشد ؟
دانشجویی که توانمندی عملی لازم به وی آموخته نشده است؟
سیستم آموزشی ناقص و ناتوان ؟
اساتید و معلمین دانشکده طب؟
و یا چه کس دیگری؟
متأسفانه روال فعلی در سیر رسیدگی به شکایات پزشکی، تنها و تنها پزشک را به علت عدم تبحرمورد مؤاخذه قرار می دهد و تا به امروز هیچ مرجع قضایی یا انتظامی، سیستم آموزشی پزشکی را در چنین مواردی مورد سوال قرار نداده است.                                                

https://t.me/dadmehr_orgضمیمه ها
ضمیمه ندارد
تمامی حقوق برای وب سایت دادمهر محفوظ است. Telegram