پرسش و پاسخ


یک سوال؟

بیمار یا همراه وی که مدعی قصور پزشکی از جانب کادر درمانی هستند ، چند بار می تواند از پزشک معالج و کادردرمانی شکایت نماید؟

پاسخ :


طرح شکایت از کادر درمانی در مراجع قضایی(دادسرای جرائم پزشکی یا دادسرای عمومی) و یا در دادسرای انتظامی سازمان نظام پزشکی تنها یک بار صورت می گیرد. اما در سیر رسیدگی به این شکایت ممکن است که بیمار بارها بتواند به نظریه کارشناسی انجام شده اعتراض نموده و مجدداً درخواست تشکیل کمیته کارشناسی را بدهد.
بر این اساس، بوده اند پرونده هایی که به درخواست بیمار یا اولیای وی، بالغ بر 5 بار و حتی بیشتر ، مورد کارشناسی مجد قرار گرفته اند. و البته سیر رسیدگی به  این چنین پرونده هایی ممکن است چند سال به طول بی انجامد.

https://t.me/dadmehr_orgضمیمه ها
ضمیمه ندارد
تمامی حقوق برای وب سایت دادمهر محفوظ است. Telegram