یک اشکال در سیر رسیدگی به شکایات پزشکی


یک اشکال در سیر رسیدگی به شکایات پزشکی

شکایت از کادر درمانی به اتهام قصور پزشکی الزاماً باید در دادگاه کیفری صورت گیرد لذا لازم است که آیین دادرسی کیفری در این امر کاملاً رعایت گردد.
در امر طرح شکایت کیفری، قانوناً لازم است که دادسرا، متهم (کادر درمانی) را احضار و تفهیم اتهام نماید؛ به عبارت دیگر لازم است که کادر درمانی مورد اتهام، کاملاً در جریان شکایت مطروحه بر علیه خود و علت آن، قرار بگیرد تا بتواند ادله و مدارک لازم برای دفاع از خود را تهیه کرده و به دادسرا یا کمیته کارشناسی ارائه نماید.
در پرونده مورد بحث ما ، بیمار از پزشک معالج به اتهام قصور شکایت می کند و پزشک در داسرا احضار و تفهیم اتهام می گردد و با دستور مقام محترم قضایی پرونده جهت کارشناسی به پزشکی قانونی ارجاع می شود.
کمیته کارشناسی از کادر درمانی بیمار مذکور دعوت به عمل می آورد  
و در نهایت در این کمیسیون پزشک معالج و سایر کادر درمانی تبرئه می شود. اما اعضای کمیسیون بر این باور هستند که مسئول فنی آن مرکز در بروز عارضه ایجاد شده در بیمار، مرتکب تقصیر شده است. لذا برای مسئول فنی آن بیمارستان 10%  قصور در نظر گرفته می شود.
و نظریه کارشناسی به دادسرا ارسال می گردد.
در ادامه سیر قضایی، دادسرا حکم محکومیت را به مسئول فنی بیمارستان اعلام می دارد.
 مسئول فنی که تا آن لحظه از شکایت مطرح شده و سیر قضایی انجام گرفته بی اطلاع بوده است به این نظریه اعتراض می نماید و قانوناً دادسرا موظف به ارائه فرصت جهت دفاع از خود به مسئول فنی می باشد.
 مسئول فنی جهت تشکیل کمیسیون کارشناسی مجدد مجبور به پرداخت مبلغی نزدیک به چهار صد هزار تومان می شود.
اشکال اساسی که در سیر رسیدگی به این شکایت وجود دارد، عدم تفهیم اتهام به مسئول فنی در دادسرا و نیز عدم فراهم نمودن امکان دفاع برای مسئول فنی در کمیته کارشناسی اولیه و در نهایت محکوم کردن وی بدون حضور او  در این کمیسیون می باشد.  ودر چنین حالتی مسئول فنی برای احقاق حق از دست رفته مجبور به پرداخت مبلغی از جیب خود می شود.
  سیر منطقی رسیدگی به شکایات پزشکی ایجاب می کند که در کمیته کارشناسی برگزار شده اگر فردی حضور ندارد ، کارشناسان محترم اجازه نداشته باشند بدون حضور و استماع دفاعیات وی اقدام به صدور نظر کارشناسی بر علیه او نمایند.                                                    https://t.me/dadmehr_orgضمیمه ها
ضمیمه ندارد
تمامی حقوق برای وب سایت دادمهر محفوظ است. Telegram