آشنایی با سازمان نظام پزشکی(1) قانون سازمان نظام پزشکی قوانین نظام پزشکی

آشنایی با سازمان نظام پزشکی(1)
قانون سازمان نظام پزشکی
قوانین نظام پزشکی
فصل اول / تعريف، اهداف

ماده 1- سازمان نظام پزشكي جمهوري اسامي ايران كه در اين قانون "سازمان" ناميده ميشود، سازماني است مستقل، داراي شخصيت حقوقي كه به منظور تحقق بخشيدن به اهداف و انجام وظايف مقرر در اين قانون تشكيل  ميگردد.

ماده 2- اهداف سازمان عبارتند از:
الف- تلاش در جهت تحقق بخشيدن به ارزشهاي عاليه اسلامي در كليه امور پزشكي.
ب- تلاش در جهت پيشبرد و اصلاح امور پزشكي.
ج- مشاركت در جهت ارتقاي سطح دانش پزشكي.
د- حفظ و حمايت از حقوق بيماران.
ﻫ- حفظ و حمايت از حقوق صنفي شاغلان حرف پزشكي.
و- تنظيم روابط شاغلين حرف پزشكي با دستگاههاي ذ يربط در جهت حسن اجراي موازين و مقررات و قوانين مربوط به امور پزشكي.


همانگونه که مستحضر هستید در ماده 2 قانون سازمان نظام پزشکی در بند "د"  به حفظ و حمایت از حقوق بیماران اشاره شده است که سازمان نظام پزشکی از طریق دادسرای انتظامی این وظیفه را به نحو بسیار جدّی و عالی پیگیری می نماید. 

اما در بند "ه" همین ماده به حفظ و حمایت از حقوق صنفی شاغلان حرف پزشکی اشاره شده است!

به نظر می رسد سازمان محترم نظام پزشکی باید به منظور اجرای این بند (همچون بند"د" ) با جدّیت بیشتری فعالیت نموده و در مواردی که شکایات بی موردی از شاغلین حرف پزشکی صورت گرفته باشد و کادر درمانی تبرئه شوند نسبت به احقاق حقوق این افراد فعالیت مناسبی داشته باشد و در این راستا به دنبال راهکارهای مناسبی در جهت احقاق حق کادر درمانی باشد.  


لطفاً  کانال " دفاع از حقوق جامعه پزشکی" را به جامعه محترم پزشکی و پیرا پزشکی کشور معرفی نمایید.
برای عضویت در این کانال کافیست بر روی لینک زیر  کلیک فرمایید   
 https://telegram.me/dadmehr_org
وب سایت ما:
www.dadmehr.orgضمیمه ها
ضمیمه ندارد
تمامی حقوق برای وب سایت دادمهر محفوظ است. Telegram