اهداف کلی تأسیس کلینیک ویژه عبارتند از

اهداف کلی تأسیس کلینیک ویژه عبارتند از:
 
۱.     ارائه خدمات با تعرفه دولتی به منظورافزایش رضایتمندی بیماران
 
۲.     ارائه خدمات درمانی و تشخیصی سرپائی با استفاده از اعضای هیئت علمی تمام وقت
 
۳.     ساماندهی مناسب تر سیستم ارجاع
 
۴.     بهره برداری مناسب از امکانات دانشگاه
 
۵.     افزایش ضریب اشغال تخت بیمارستانهای آموزشی
 
۶.     ایجاد دسترسی در ساعات غیراداری برای بیماران
 
۷.     حفظ اعضای هیئت علمی تمام وقت در جهت ارتقاء کیفیت درمان و افزایش حضورمستمر


ضمیمه ها
ضمیمه ندارد
تمامی حقوق برای وب سایت دادمهر محفوظ است. Telegram