علت وجود فرم رضایت آگاهانه


علت وجود فرم رضایت آگاهانه ، آگاهی بیمار و یا  ولی قانونی او از جریان کامل بیماری ، سیر آن ،نوع جراحی و بیهوشی ،عواقب عمل و یا خدمات مورد نظر می باشد که در دفاع از حقوق بیمار و پزشک در مراجع قضایی و قانونی به کار می رود

علت وجود فرم رضایت آگاهانه

ضمیمه ها
ضمیمه ندارد
تمامی حقوق برای وب سایت دادمهر محفوظ است. Telegram