وظایف سرپرست کنترل عفونت

1- شناخت منابع عفونت هاي بيمارستاني از طريق بررسي و انجام پژوهش 2- بكارگيري نتايج پژوهش هاو مطالعات جديد در انجام مراقبت ها براي پيشگيري و كنترل عفونت بيمارستاني. 3- همكاري در توسعه و اجراي برنامه هاي آموزشي براي كادر پرستاري، دانشجويان و ساير كاركنان در صورت لزوم به منظور پيشگيري و كنترل عفونت با همكاري سوپروايزر آموزشي 4- شركت در جلسات و دوره هاي آموزشي كه در رابطه با كنترل عفونت براي كادر پرستاري با ساير گروهها برگزار مي شود. 5- تشكيل پرونده بهداشتي و تنظيم برنامه معاينات دوره اي و واكسيناسيون براي كاركنان بيمارستان و ارائه گزارش از موارد مثبت. 6- ارزيابي وسايل و تجهيزات لازم براي عفونت هاي خطرناك و ارائه راهكاري مناسب به كميته كنترل عفونت بيمارستان. 7- نيازسنجي آموزشي كاركنان بيمارستان در خصوص عفونت هاي بيمارستاني و پي گيري اثر‌بخشي آموزشي 8- بازديد روزانه از بخش هاي مختلف بيمارستاني براي كشف موارد جديد احتمالي و پيگيري موارد گذشته از طريق نتايج آزمايشات و علائم باليني و ثبت و ارائه گزارشات لازم به كميته مزبور 9- تهيه و تدوين دستورالعمل هاي كنترل عفونت در بخش هاي ويژه و ساير قسمت هاي آسيب‌پذير بر اساس استانداردهاي مراقبتي با همكاري كميته كنترل عفونت. 10- نظارت و ارزشيابي از اجراي ضوابط و مقررات توصيه شده توسط كميته كنترل عفونت در كليه واحدهاي بيمارستاني و گزارش نتايج به كميته مزبور 11- نظارت و كمك در ايزولاسيون بيماران عفوني با توجه به خط مشي هاي كميته و امكانات موجود 12- همكاري با تيم كنترل عفونت بيمارستاني براي تشخيص، تحقيق، كنترل و ارزشيابي و بروز عفونت در همه گيري هاي بيمارستاني. 13- شركت در جلسات كميته كنترل عفونت به منظور ارائه اطلاعات و گزارشات و دريافت دستورالعمل هاي اجرايي


ضمیمه ها
ضمیمه ندارد
تمامی حقوق برای وب سایت دادمهر محفوظ است. Telegram