وظایف عمومی بیماربران

بيمار بر فردي است كه مسئوليت خدمات مربوط به نقل و انتقال وسايل، تجهيزات و بيماران را در بخش و يا ساير واحدها با رعايت تمامي ضوابط، مقررات و آيين نامه انطباق امور فني پزشكي و موازين شرع به شرح زير عهده دارد . 1- كسب دستور و برنامه كار از پرستار 2- كمك و همراهي در آماده نمودن بيمار براي انتقال به اطاق عمل، راديولوژي و ساير قسمت‌ها تحت نظارت پرستار 3- كمك و همراهي جهت انجام مشاوره، آزمايشات، راديوگرافي ها و …در خارج از مركز 4- كمك و همراهي كاركنان پرستاري در چرخش بيمار در تخت، پايين آمدن از تخت، راه رفتن،‌ بكار بردن چوب زير بغل،‌ عصا،‌ صندلي چرخدار و برانكارد تحت نظارت پرستار 5- بردن پرونده، برگه هاي عكس برداري،‌ آزمايشات و … از بخش ها به راديولوژي و ساير قسمت ها به تنهايي و يا در معيت بيماراني كه قادر به راه رفتن مي باشند. 6- حفظ، نگهداري و ايمني بيمار در هنگام نقل و انتقال 7- انتقال جسد از بخش به سردخانه 8- نقل و انتقال سفارشات از داروخانه، انبار و… به بخش 9- بردن نمونه هاي مختلف آزمايشگاهي به آزمايشگاه 10- دريافت جواب آزمايشات، عكس‌برداري و… از قسمت هاي مربوطه و تحويل به مسئول شيفت 11- كنترل صحت كاركرد برانكارد،‌ صندلي چرخدار ( وسايل كار ) و گزارش به پرستار 12- انجام كليه امور محوله طبق نظر سرپرست مربوطه


ضمیمه ها
ضمیمه ندارد
تمامی حقوق برای وب سایت دادمهر محفوظ است. Telegram