وظایف پرستار در بخش TB

شرح وظايف پرستار TBبخش علاوه بر وظايف عمومي كارشناس پرستاري و با تكيه بر رعايت منشور حقوق بيمار مبتني بر فرآيند پرستاري و استانداردهاي حرفه اي به شرح ذيل مي باشد: 1- بررسي و شناخت و كسب اطلاعات از خانواده بيمار به منظور كشف موارد جديد بيماري سل و كنترل و پيشگيري از بيماريTB در خانواده و جامعه 2- آموزش و آشناسازي مددجو و خانواده در مورد ماهيت بيماري سل ( راه هاي انتقال بيماري، عوارض بيماري و طول مدت بيماري و …)، عوارض دارويي، طول مدت درمان، طول مدت بستري در بيمارستان و روش هاي پيشگيري از آن 3- آموزش و آشناسازي مددجو با قوانين، مقررات بخش، فضاي داخلي اتاق و بخش و رعايت برنامه هاي ايزولاسيون تنفسي به منظور جلوگيري از سرايت بيماري به خانواده و كادر درماني 4- انجام و نظارت در به كارگيري روش هاي حفاظتي توسط مددجويان در بخشTB و محوطه بيمارستان در مدت زماني كه اسمير خلط مثبت دارند. 5- آموزش و نظارت بر نحوه صحيح دادن نمونه خلط 6- توجيه كامل مددجو در زمينه ضرورت مصرف منظم و روزانه داروها با همان تركيب و دوز تعيين شده 7- تاكيد بر عدم انقطاع درمان تا پايان دوره درماني تعيين شده، حتي اگر احساس بهبودي يافته باشد و علايم بيماري در وي ناپديد شده باشد ( در زمان ترخيص و ادامه درمان در منزل ) 8- انجام و نظارت بر اجراي صحيح برنامه دارويي مددجو در بخشTB و انجام استراتژيDOTS «خوردن دارو توسط بيمار تحت نظارت مستقيم » به منظور پيشگيري از عوارض دارويي و ايجاد مقاومت هاي دارويي 9- تكميل و ثبت اقدامات دارويي در كارت مخصوص درمان ( كارت زرد رنگ مصوب كشوري) 10- بررسي و كنترل مددجويان از نظر بروز علايم و نشانه هاي عوارض دارويي ( هپاتيت دارويي، كاهش شنوايي، افسردگي و … ) 11- آشنايي با برنامه هاي حفاظت كاركنان شامل ( شناخت بيماري سل، سيستم هاي تهويه و فيلترها، وسايل حفاظتي، معاينات دوره اي، گزارش موارد آلودگي، آموزش هاي دوره اي و … 12- برقراري ارتباط مناسب درماني و حمايتي با رعايت اصول روان درماني در مددجوياني كه دچار مشكلات روحي - رواني مي باشند. 13- شناخت و ارجاع مددجوياني كه نياز به حمايت مددكاري دارند. 14- ثبت كليه اقدامات انجام شده.


ضمیمه ها
ضمیمه ندارد
تمامی حقوق برای وب سایت دادمهر محفوظ است. Telegram