<![CDATA[آیا می دانید؟]]> http://www.dadmehr.org آیا می دانید؟ از dadmehr.org Copyright 2016 by dadmehr.org <![CDATA[آیا می دانید؟ قانون، فوت بیمار، متعاقب قصور پزشکی را قتل از نوع شبه عمد در نظر می گیرد]]> 13960901 <![CDATA[آیا می دانید طرح شکایت از کادر درمانی در دادسرای عمومی (دادسرای جرایم پزشکی) منجر به ارجاع پرونده به کارشناس می گردد که معمولاً دادسرا پرونده را برای کارشناسی به سازمان پزشکی قانونی ارجاع می نماید.]]> 13960801 <![CDATA[آیا می دانید]]> 13960801 <![CDATA[آیا می دانید: طرح شکایت از کادر درمانی از جمله مواردی است که مشمول مرور زمان نمی شود.]]> 13960801 <![CDATA[آیا می دانید: طرح شکایت از کادر درمانی از جمله مواردی است که مشمول مرور زمان نمی شود.]]> 13960801