<![CDATA[ترخیص بیمار و مسائل قانونی مربوط به آن]]> http://www.dadmehr.org ترخیص بیمار و مسائل قانونی مربوط به آن از dadmehr.org Copyright 2016 by dadmehr.org <![CDATA[ترخیص و ختم درمان نوزاد توسط ولی (پدر )]]> 13951201 <![CDATA[ویزیت بیمار در دقیقه نود]]> 13951001