نسخه نویسی

جرم انتظامی تجویز غیر منطقی دارو

جرم انتظامی تجویز غیر منطقی دارو

استفاده از مهرنظام پزشکی توسط دیگران:

چه کسی در تحویل داروی اشتباه به بیمار مقصر است ؟

تحویز دارو با دستور "طبق دستور"!

تجویز تعداد دارو به مقدار مناسب

داروهای بدون نسخه( OTC)

منشور حقوق بيمار در داروخانه:

داروهای مخدر و موارد قانونی مربوط به آن

تجویز دارو بیش از حد متعارف و علمی

تحویل داروی نادرست به جای داروی تجویز شده به بیمار

تمامی حقوق برای وب سایت دادمهر محفوظ است. Telegram