قصور پزشکی

بیمار حق دارد بداند و باید بداند!

نمونه هایی از موارد قصور پزشکي

صدور حکم زندان برای پزشکان!

ببندیم یا نبندیم؛ مسئله این است!

درخواست بیمار ، وظیفه پزشک

عدم اخذ شرح حال دقیق از بیمار و قصور پزشکی

از ارجاع بیمار به همکاران خود دریغ نکنیم!

خطای پزشک اول و شکایت از پزشک دوم!

ویزیت بیمار در دقیقه نود

مسئولیت پزشک در قبال افرادی که در مطب به کار می گم

پرستار و چوپان دروغگو

شکایت پزشک از کادر درمانی

همکاران محترم، لطفاً دقیقه نود گل نزنید!

اشتباه بیمار ، خطای پزشک

بیماری زمینه ای و قصور پزشکی

رابطه پزشک و بیمار تا کجا ادامه دارد؟

بیماران دکتر را ویزیت کردند!؟

دو پرونده، یک درس بزرگ:

آیا بیمار شما باردار است؟

چه زمانی قصورپزشکی رخ می دهد؟

قصوری که هرگز فاش نشد!

پیگیری بیمار تا انتهای درمان

شکایت از عوارض شناخته شده ناشی از درمان !

مسئولیت جزایی پزشک در انجام اقدامات پزشکی!

قصور پزشکی

آشنایی با قصور پزشکی و انواع آن 5

آشنایی با قصور پزشکی و انواع آن 4

آشنایی با قصور پزشکی و انواع آن 3

آشنایی با قصور پزشکی و انواع آن 2

آشنایی با قصور پزشکی و انواع آن1

تمامی حقوق برای وب سایت دادمهر محفوظ است. Telegram