درسی از یک پرونده

درسی از یک پرونده:

درسی از یک پرونده

درسی از یک پرونده:

یک پرونده یک سوال!

یک خاطر،یک درس

یک تجربه یک درس

درسی از یک پرونده

روزی که بیمار دروغ می گوید!

روزی که بیمار دروغ می گوید!

درسی از یک پرونده

درسی از یک پرونده

درسی از یک پرونده

درسی از یک پرونده

درسی از یک پرونده

درسی از یک پرونده

درسی از یک پرونده

درسی از یک پرونده

درسی از یک پرونده

شیرخوار 2 ماهه

اشتباه پزشک ، شکایت از پزشک دیگر

درسی از یک پرونده

یک پرونده، یک تجربه

چند هندوانه با یک دست!

عدم هماهنگی کادر درمانی و رخ دادن یک فاجعه

اصرار بیمار به ترخیص و ناقص ماندن درمان وی!

EKG و یک پیشنهاد

اورژانس در بخش رادیولوژی

هواپیمای بدون سوخت!اتاق عمل بدون امکانات!

عدم اخد شرح حال دقیق و بروز یک فاجعه

درسی از یک پرونده

زمانی که بیمار و پزشک مثل هم فکر نمی کنند!

درسی از یک پرونده

تشخیص اشتباه و اصرار بر آن تشخیص غلط

اخلاق خوب پزشک، عاملی برای پیشگیری از شکایت

درسی از یک پرونده

مشاوره، مشاوره، مشاوره

یک درس از دو پرونده

یک پرونده واقعی!

عدم تشخیص به موقع بیماری و قصور پزشکی!

اهمیت ثبت تمامی جزئیات در پرونده بالینی

یک بیمار چند قصور

پرداخت پول از طرف پزشک به بیمار ناراضی!؟

درسی از یک پرونده؛ بی مبالاتی پزشکی

بی حوصلگی و عدم تشخیص بیماری

لطفاً امیدواری بیمورد به بیمارمان ندهید

ضوابط مقدم بر روابط

قبل از مصرف دارو به بروشور و دستور العمل مصرف آن ت

اشکال در اطلاع رسانی به بیماران و همراهان ایشان:

هرکسی را بهر کاری ساختند!

بیمار خود را بشناسیم!

درسی از یک پرونده17

بعد از رخ دادن هر عارصه به تمام احتمالات توجه کنید

هر کس با دفترچه بیمه خودش

درسی از یک پرونده 16

درسی از یک پرونده 15

درسی از یک پرونده 14

درسی از یک پرونده8 هرگز بیمار را بی جهت امیدوار نک

درسی از یک پرونده13ـ یک حادثه یک مسئول

درسی از یک پرونده 12

درسی از یک پرونده 11

درسی از یک پرونده 10

درسی از یک پرونده 9

درسی از یک پرونده7

درسی از یک پرونده6 تشابه اسمی !

درسی از یک پرونده 1

درسی از یک پرونده 2

درسی از یک پرونده 3

درسی از یک پرونده4

درسی از یک پرونده5

تمامی حقوق برای وب سایت دادمهر محفوظ است. Telegram